ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

سه نظام دستگاه تراش 130

Rating:
( 1 Rating )

San ou Chucks

0 80 k11 1 15 min 2

6090730 1563344555 639سه نظام دستگاه تراش 130،پخش کننده سه نظام دستگاه تراش 130،فروش سه نظام دستگاه تراش 130،سه نظام دستگاه تراش 130 لنگر،سهنظام دستگاه تراش 130 رهم ،سه نظام دستگاه تراش 130 چک،سه نظام دستگاه تراش 130 کره،سه نظام دستگاه تراش 130 بلغار،سه نظام دستگاه تراش 130 چینی،پخش کننده سه نظام دستگاه تراش 130،فروش سه نظام دستگاه تراش 130،انواع سه نظام دستگاه تراش 130،پخش کننده سه نظام دستگاه تراش 130،سه نظام خراطی،بورس سه نظام خراطی،پخش سه نظام خراطی،سه نظام خراطی،سه نظام دستگاه تراش 

،فروش سه نظام 1536813707 40074226090730 1563344555 639،سه نظام دستگاه تراش images 1

سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش130 منظم،سه نظام دستگاه تراش130 نامنظم،سه نظام دستگاه تراش130 چینی،سه نظام دستگاه تراش130 کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش130 ورتکس،سه نظام دستگاه تراش130 رهم،سه نظام دستگاه تراش130 لهستان،سه نظام دستگاه تراش130 چک،سه نظام دستگاه تراش130 سانو،سه نظام دستگاه تراش130،سه نظام دستگاه تراش 130،سه نظام دستگاه تراش 130،فروش سه نظام 130،پخش کننده سه نظام 130 بلغارستان،سه نظام دستگاه تراش130سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش رهم ،سه نظام دستگاه تراش چینی،سه نظام دستگاه تراش لنگر،سه نظام دستگاه تراش کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش چک،سه نظام دستگاه تراش المان ،سه نظام دستگاه تراش لهستان ،سه نظام دستگاه تراش بلغار،سه نظام دستگاه تراش کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش جنس خوب،سه نظام دستگاه تراش 130،سه نظام دستگاه تراش 130 لنگر،سه نظام دستگاه تراش130 چینی،سه نظام دستگاه تراش 130 لهستان ،سه نظام دستگاه تراش130 چک،سه نظام دستگاه تراش130 کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش 130 بلغار،سه نظام دستگاه تراش،سه نظامنظام دستگاه تراش ۱۳۰ * سه نظام ۱۳۰ دستگاه تراش رهم المان * سه نظام ۱۳۰ دستگاه تراش لهستان * سه نظام ۱۳۰ دستگاه تراش سانو * سه نظام ۱۳۰ دستگاه تراش کره نشان * سه نظام ۱۳۰ دستگاه تراش لنگر نشان
بورس سه نظام دستگاه تراش ۸۰ , سه نظام دستگاه ۸۰ , سه نظام دستگاه ۱۰۰ , سه نظام دستگاه ۱۳۰ , سه نظام دستگاه ۱۶۰ , سه نظام دستگاه ۲۰۰ , سه نظام دستگاه ۲۵۰ , سه نظام دستگاه ۳۱۵ , سه نظام دستگاه ۴۰۰ , سه نظام دستگاه تراش ۵۰۰ , سه نظام دستگاه تراش بایسون لهستان , سه نظام دستگاه تراش تولز چک , سه نظام دستگاه تراش کره نشان , سه نظام دستگاه تراش سانیو چین , سه نظام رهم المان , سه نظام متابو المان دستگاه تراشسه نظام دستگاه تراش ۱۳۰ * سه نظ،پخش سه نظام دستگاه تراش ام ۱۳۰ دستگاه تراش رهم المان * سه نظام ۱۳۰ دستگاه تراش لهستان * سه نظام ۱۳۰ دستگاه تراش سانو * سه نظام ۱۳۰ دستگاه تراش کره نشان * سه نظام ۱۳۰ دستگاه تراش لنگر نشان 130،سه نظام دستگاه تراش 130،پخش کننده سه نظام دستگاه تراش 130،انواع سه نظام دستگاه تراش 130،بورس سه نظام دستگاه تراش 130،فروش سه نظام دستگاه تراش 130،پخش کننده سه نظام دستگاه تراش 130،سه نظام،سه نظام دستگاه تراش 130،پخش سه نظام دستگاه تراش 130،بورس سه نظام دستگاه تراش 130،پخش انواع سه نظام دستگاه تراش 130،فروش سه نظام دستگاه تراش 130 دستگاه تراش،انواع سه نظام دستگاه تراش سه نظام دستگاه تراش 130،بورس سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش 130،سه نظام دستگاه تراش 130،پخش سه نظام دستگاه تراش 130،فروش سه نظام دستگاه تراش 130،سه نظام دستگاه تراش ،سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش 130،سه نظام دستگاه تراش 130،سه نظام دستگاه تراش 130،سه نظام دستگاه تراش 130،سه نظام دستگاه تراش 130،سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش 130،سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش 130،سه نظام دستگاه تراش 130،سه نظام دستگاه تراش 130،سه نظام دستگاه تراش 130 95fe5a91 40f6 49e1 a4a1 bfe80a751c93220px Autocentrante220px-Autocentrante.jpg

 سه نظام دستگاه تراش کره نشان سه نظام دستگاه تراش
بورس سه نظام دستگاه تراش کره نشان,بورس سه نظام دستگاه کره نشان,فروش سه نظام
دستگاه تراش کره نشان,سه نظام دستگاه تراش٢۵۰ کره نشان,سه نظام دستگاه تراش ٢۵۰ کره
نشان,سه نظام دستگاه تراش ٨۰ کره نشان,سه نظام دستگاه تراش ١۰۰ کره نشان,سه نظام
دستگاه تراش ١٣۰ کره نشان,سه نظام دستگاه تراش ١۶۰ کره نشان,سه نظام دستگاه تراش٢۰۰
کره نشان,سه نظام دستگاه تراش ٢۵۰ کره نشان,سه نظام دستگاه تراش ٣١۵ کره نشان,سه
نظام دستگاه تراش ٣٢۵ کره نشان,سه نظام دستگاه تراش ٣٨۰ کره نشان,سه نظام دستگاه
تراش ۴۰۰ کره نشان,سه نظام دستگاه تراش ۵۰۰ کره نشان,سه نظام دستگاه تراش ۶٣۰ کره
نشان,چھار نظام منظم دستگاه تراش ٨۰ کره نشان,چھار نظام منظم دستگاه تراش ١۰۰ کره
نشان,چھار نظام منظم دستگاه تراش ١٣۰ کره نشان,چھار نظام منظم دستگاه تراش ١۶۰ کرهسه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش رهم ،سه نظام دستگاه تراش چینی،سه نظام دستگاه تراش لنگر،سه نظام دستگاه تراش کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش چک،سه نظام دستگاه تراش المان ،سه نظام دستگاه تراش لهستان ،سه نظام دستگاه تراش بلغار،سه نظام دستگاه تراش کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش جنس خوب،سه نظام دستگاه تراش 130،سه نظام دستگاه تراش 130 لنگر،سه نظام دستگاه تراش130 چینی،سه نظام دستگاه تراش 130 لهستان ،سه نظام دستگاه تراش130 چک،سه نظام دستگاه تراش130 کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش 130 بلغار،سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش 130سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش رهم ،سه نظام دستگاه تراش چینی،سه نظام دستگاه تراش لنگر،سه نظام دستگاه تراش کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش چک،سه نظام دستگاه تراش المان ،سه نظام دستگاه تراش لهستان ،سه نظام دستگاه تراش بلغار،سه نظام دستگاه تراش کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش جنس خوب،سه نظام دستگاه تراش 130،سه نظام دستگاه تراش 130 لنگر،سه نظام دستگاه تراش130 چینی،سه نظام دستگاه تراش 130 لهستان ،سه نظام دستگاه تراش130 چک،سه نظام دستگاه تراش130 کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش 130 بلغار،سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش 130سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش رهم ،سه نظام دستگاه تراش چینی،سه نظام دستگاه تراش لنگر،سه نظام دستگاه تراش کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش چک،سه نظام دستگاه تراش المان ،سه نظام دستگاه تراش لهستان ،سه نظام دستگاه تراش بلغار،سه نظام دستگاه تراش کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش جنس خوب،سه نظام دستگاه تراش 130،سه نظام دستگاه تراش 130 لنگر،سه نظام دستگاه تراش130 چینی،سه نظام دستگاه تراش 130 لهستان ،سه نظام دستگاه تراش130 چک،سه نظام دستگاه تراش130 کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش 130 بلغار،سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش 130سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش رهم ،سه نظام دستگاه تراش چینی،سه نظام دستگاه تراش لنگر،سه نظام دستگاه تراش کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش چک،سه نظام دستگاه تراش المان ،سه نظام دستگاه تراش لهستان ،سه نظام دستگاه تراش بلغار،سه نظام دستگاه تراش کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش جنس خوب،سه نظام دستگاه تراش 130،سه نظام دستگاه تراش 130 لنگر،سه ،فروش سه نظام دستگاه تراش نظام دستگاه تراش130 چینی،سه نظام دستگاه تراش 130 لهستان ،سه نظام دستگاه تراش130 چک،سه نظام دستگاه تراش130 کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش 130 بلغار،سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش 130سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش رهم ،سه نظام دستگاه تراش چینی،سه نظام دستگاه تراش لنگر،سه نظام دستگاه تراش کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش چک،سه نظام دستگاه تراش المان ،سه نظام دستگاه تراش لهستان ،سه نظام دستگاه تراش بلغار،سه نظام دستگاه تراش کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش جنس خوب،سه نظام دستگاه تراش 130،سه نظام دستگاه تراش 130 لنگر،سه نظام دستگاه تراش130 چینی،سه نظام دستگاه تراش 130 لهستان ،سه نظام دستگاه تراش130 چک،سه نظام دستگاه تراش130 کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش 130 بلغار،سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش 130سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش رهم ،سه نظام دستگاه تراش چینی،سه نظام دستگاه تراش لنگر،سه نظام دستگاه تراش کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش چک،سه نظام دستگاه تراش المان ،سه نظام دستگاه تراش لهستان ،سه نظام دستگاه تراش بلغار،سه نظام دستگاه تراش کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش جنس خوب،سه نظام دستگاه تراش 130،سه نظام دستگاه تراش 130 لنگر،سه نظام دستگاه تراش130 چینی،سه نظام دستگاه تراش 130 لهستان ،سه نظام دستگاه تراش130 چک،سه نظام دستگاه تراش130 کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش 130 بلغار،سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش 130سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش رهم ،سه نظام دستگاه تراش چینی،سه نظام دستگاه تراش لنگر،سه نظام دستگاه تراش کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش چک،سه نظام دستگاه تراش المان ،سه نظام دستگاه تراش لهستان ،سه نظام دستگاه تراش بلغار،سه نظام دستگاه تراش کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش جنس خوب،سه نظام دستگاه تراش 130،سه نظام دستگاه تراش 130 لنگر،سه نظام دستگاه تراش130 چینی،سه نظام دستگاه تراش 130 لهستان ،سه نظام دستگاه تراش130 چک،سه نظام دستگاه تراش130 کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش 130 بلغار،سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش 130سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش رهم ،سه نظام دستگاه تراش چینی،سه نظام دستگاه تراش لنگر،سه نظام دستگاه تراش کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش چک،سه نظام دستگاه تراش المان ،سه نظام دستگاه تراش لهستان ،سه نظام دستگاه تراش بلغار،سه نظام دستگاه تراش کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش جنس خوب،سه نظام دستگاه تراش 130،سه نظام دستگاه تراش 130 لنگر،سه نظام دستگاه تراش130 چینی،سه نظام دستگاه تراش 130 لهستان ،سه نظام دستگاه تراش130 چک،سه نظام دستگاه تراش130 کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش 130 بلغار،سسه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش رهم ،سه نظام دستگاه تراش چینی،سه نظام دستگاه تراش لنگر،سه نظام دستگاه تراش کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش چک،سه نظام دستگاه تراش المان ،سه نظام دستگاه تراش لهستان ،سه نظام دستگاه تراش بلغار،سه نظام دستگاه تراش کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش جنس خوب،سه نظام دستگاه تراش 130،سه نظام دستگاه تراش 130 لنگر،سه نظام دستگاه تراش130 چینی،سه نظام دستگاه تراش 130 لهستان ،سه نظام دستگاه تراش130 چک،سه نظام دستگاه تراش130 کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش 130 بلغار،سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش 130ه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش 130
نشان,چھار نظام منظم دستگاه تراش ٢۰۰ کره نشان,چھار نظام منظم دستگاه تراش ٢۵۰ کره
نشان,چھار نظام منظم دستگاه تراش ٣١۵ کره نشان,چھار نظام منظم دستگاه تراش ٣٢۵ کره
نشان,چھار نظام منظم دستگاه تراش ٣٨۰ کره نشان,چھار نظام منظم دستگاه تراش ۴۰۰ کره
نشان,چھار نظام منظم دستگاه تراش ۵۰۰ کره نشان,چھار نظام منظم دستگاه تراش ۶٣۰ کره
نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ٨۰ کره نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ١۰۰ کره
نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ١٣۰ کره نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ١۶۰ کره
نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ٢۰۰ کره نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ٢۵۰ کره
نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ٣١۵ کره نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ٣٢۵ کره
نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ٣٨۰ کره نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ۴۰۰ کره
نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ۵۰۰ کره نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ۶٣۰ کره
نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ١ متر کره نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ١٢۰۰،سه نظام 
متر کره نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ١۴۰۰ متر کره نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه
تراش ١۶۰۰ متر کره نشان,بورس سه نظام و چھار نظام دستگاه تراش کره نشان,فروشسه نظام
کره نشان,پخش سه نظام کره نشان,فروش سه نظام کره نشان,پخش سه نظام
یونیورسال,فروش سه نظام یونیورسال,
سه نظام دستگاه تراش کره نشان ٨۰,سه نظام دستگاه تراش کره نشان ١۰۰,سه نظام دستگاه
تراش کره نشان ١٣۰,سه نظام دستگاه تراش کره نشان ١۶۰,سه نظام دستگاه تراش کره نشان
٢۰۰,سه نظام دستگاه تراش کره نشان ٢۵۰,سه نظام دستگاه تراش کره نشان ٣١۵,سه نظام
دستگاه تراش کره نشان ٣٢۵,سه نظام دستگاه تراش کره نشان ٣٨۰,سه نظام دستگاه تراش کره
نشان ۴۰۰,سه نظام دستگاه تراش کره نشان ۵۰۰,سه نظام دستگاه تراش کره نشان ۶٣۰,چھار
نظام منظم ٨۰ کره نشان,چھار نظام منظم ١۰۰ کره نشان,چھار نظام منظم ١٣۰ کره نشان,چھار نظام
منظم ١۶۰ کره نشان,چھار نظام منظم تراش ٢۰۰ کره نشان,چھار نظام منظم تراش ٢۵۰ کره
نشان,چھار نظام منظم تراش ٣١۵ کره نشان,چھار نظام منظم تراش٣٢۵ کره نشان,چھار نظام منظم
تراش ٣٨ کره نشان,چھار نظام منظم تراش ۴۰۰ کره نشان,چھار نظام منظم تراش ۵۰۰ کره

کاربرد سه نظام دستگاه تراش
صنعت تراشکاری جزو صنایع بسیار مهم می‌باشد که در آن با تراش دادن قطعات خام ، قطعه مورد نظر ساخته می‌شود.در کارگاه تراشکاری اصلی ترین ابزار ، دستگاه تراش می‌باشد که از قسمت‌های مختلف تشکیل شده است.

در دستگاه تراش بر خلاف دستگاه CNC قطعه مورد نظر حرکت کرده و ابزار تراشکاری ثابت باقی می‌ماند. در دستگاه تراش ، قطعه خام توسط قطعه‌ای به نام سه نظام دستگاه تراش نگه داشته می‌شود که نوعی گیره است.

سه نظام دستگاه تراش همانند سه نظام دریل دارای تعدادی فک می‌باشد که وظیفه‌ی آن‌ها نگه داشتن قطعه مورد نظر است.

برای ساخت بدنه‌ی سه نظام دستگاه تراش از فلزات مقاوم مثل فولاد استفاده می‌شود تا استحکام آن بیشینه باشد.فک‌های سه نظام نیز باید دارای مقاومت بالایی باشد از این رو برای ساخت فک‌های سه نظام نیز از فلز فولاد استفاده می‌شود.

سه نظام دستگاه تراش معمولا در اندازه‌های مختلف ساخته می‌شود که بسته به نوع دستگاه و قطعه مورد نظر ، اندازه‌ی آن انتخاب می‌شود.

سه نظام دستگاه تراش کره نشان
محصول فوق یک سه نظام دستگاه تراش مدل K11 با قطر کارگیر 130 میلی‌متر است. متریال استفاده شده برای ساخت بدنه و فک‌های این سه نظام فولاد می‌باشد که استحکام بالایی به آن داده است.

حداکثر سرعت مناسب برای این سه نظام دستگاه تراش 3500 دور بر دقیقه می‌باشد.

برای باز و بسته کردن فک‌های این سه نظام از آچار مخصوصی به نام آچار سه نظام دستگاه تراش استفاده می‌شود که همراه با این محصول ارائه می‌شود.

همراه با این محصول سه عدد فک اضافه عرضه می‌شود تا در صورت خرابی فک‌های اولیه بتوان آن را با فک جدید جایگزین کرد.

این سه نظام دستگاه تراش توسط شرکت چینی کره نشان تولید شده است که دارای کیفیت مطلوبی استw)
انواع سه نظام چھار نظام
دو نظام ، سه نظام ، چھار نظام ، پنج نظام ، شش نظام ،
دونظام دستکاه تراش ، سه نظام دستکاه تراش ، چھار نظام
دستکاه تراش ، دو نظام دستکاه ، سه نظام دستکاه ، چھار
نظام دستکاه ، دو نظام دریلی ، سه نظام دریلی ، سه نظام
آچاری ، سه نظام اتومات ، سه نظام کونیک ، سه نظام پیچی ،
سه نظام مورس ، سه نظام فولادی ، سه نظام چدنی ، پشتی
سه نظام ، پشتی چھار نظام ، فک سه نظام ، فک وارو ، فک رو
، فک ، سه نظام مرغک دار ، دو نظام ھیدرولیک ، سه نظام
ھیدرولیک ، دونظام پنوماتیک ، سه نظام پنوماتیک ، سه
نظام معمولی ، چھار نظام منظم ، چھار نظام نا منظم ، سه نظام
منظم ، سه نظام نامنظم ، سه نظام کره نشان ، سه نظام چینی
، سه نظام بایسون ، سه نظام غربی ، سه نظام روسی ، سه
نظام رھم ، سه نظام انگلیسی ، سه نظام توگود ، سه نظام
ھندی ، سه نظام لنگر ، سه نظام ھیدرولیک فولادی ، سه
نظام چک ، سه نظام استوک ، سه نظام آکبند ، سه نظام نوع ،
سه نظام تبریز ، سه نظام توما ، سه نظام TUMA ، سه نظام 160،
سه نظام 200 ،سه نظام 250 ،سه نظام 315 ،سه نظام توز، سه
نظام چک، زیاکس ،
انواع سه نظام و چھار نظام دستگاه تراش فروش سه نظام و
چھار نظام بورس سه نظام و چھار نظام بورس کلیه سه نظام
و چھار نظام ھای چینی، آچاری و ھیدرولیک بورس سه نظام و
چھار نظام ھای چینی بورس سه نظام و چھار نظام ھای آچاری
بورس سه نظام و چھار نظام ھای ھیدولیک سه نظام دستگاه
تراش چھار نظام دستگاه تراش بورس سه نظام و چھار نظام
سه نظام و چھار نظام غربی سه نظام و چھار نظام شرقی سه
نظام و چھار نظام آچاری سه نظام و چھار نظام چینی بورس
کلیه سه نظام و چھار نظام ھای غربی و شرقی بورس سهظام و چھار نظام ھای غربی بورس سه نظام و چھار نظام ھای
bifon - rohm - tylor – tos شرقی
بورس سه نظام ھای دستگاه تراش و دریل ستونی ودستی و
ھمچنین چھارنظامھای منظم و نامنظم با برندھای کره نشان /
سانیو / رھم / لھستان / چک
انواع سه نظام ھای دستگاه تراش در مارک لھستان .سه
نظام دستگاه تراش چک سه نظام دستگاه ورتکس وسه نظام
دستگاه تراش رھم المان و سه نظام دستگاه تراش چینی و
کره ای در سایز ھای ۲۰۰٫ ۲۵۰. ۳۰۰ موجود میباشد سه نظام
ھای دستگاه تراش دارای ۴ فک رو و زیر میباشد .انواع سه
نظام دستگاه تراش نامنظم سه نظام ھای دستگاه تراش بر
روی سی ان سی نصب میشود و جھت نگه دارنده قطعه
استفاده میشود از سه نظام ھای دستگاه تراش جھت کار
ھای صنعتی و دقت بالا مورد استفاده قرار میگیرد جھت
اطلاع از نوع و قیمت سه نظام ھای دستگاه تراش با ما تماس
بگیرید
ولین مرحله ای که برای پیشانی تراشی باید صورت گیرد این
است که سه نظام و یا چھار نظام را روی محور ماشین تراش
سوار کرد. ھنگام باز و بسته کردن سه نظام برای اینکه روی
ریل نیفتد باید از یک تخته کمک گرفته شود. این عمل از
ضربه زدن به ریل جلوگیری می کند. فروش انواع سه نظام
دستگاه تراش ،چھار نظام دستگاه تراش فسه نظام دستگاه
پنو ماتیک ،فروش انواع سه نظام و چھار نظام دستگاه تراش
ابزار الات چارنظام دستگاه تراش
اصول روتراشی با ماشین تراش فروش انواع چھارنظام
دستگاه تراش منظم و نامنظم *سه نظام دستگاه تراش
منظم و نامنظم*سه نظام دستگاه تراش
ھیدرولیک*چھارنظام دستگاه تراش ھیدرولیک*فک
چھارنظام دستگاه تراش*اچار سه نظام دستگاه تراش*ابزار
الات چھارنظام و سه نظام دستگاه تراش
چھار نظام ھای منظم و نامنظم ھای ھیدرولیک ،پنوماتیک و
ساده و ھمچینین یدکی چھار نظام از جمله
قرقری،حلزونی،فک رو و وارو و آچار چھار نظام با برند ھای
VERTEX-BISON-SAN OU-LANGAR-،چک،لھستان،تایوان ،چینی
ROHM-میباشد
چھار نظام منظم دستگاه تراش توس چھار نظام دستگاه
TUS 80-4 ۱٫۲۵ ۸۰ تراش
چھار نظام منظم دستگاه تراش توس چھار نظام دستگاه
تراش چھار نظام دستگاه تراش ۱۰۰ ۲٫۳۰ 4-100 TUS
چھار نظام منظم دستگاه تراش توس چھار نظام دستگاهتراش
چھار نظام منظم دستگاه تراش توس چھار نظام دستگاه
TUS 160-4 ۶٫۸۰ ۱۶۰ تراش
چھار نظام منظم دستگاه تراش توس چھار نظام دستگاه
TUS 200-4 ۱۴٫۰۰ ۲۰۰ تراش
چھار نظام منظم دستگاه تراش توس چھار نظام دستگاه
TUS 250-4 ۲۲٫۲۰ ۲۵۰ تراش
چھار نظام منظم دستگاه تراش توس چھار نظام دستگاه
TUS 315-4 ۴۲٫۵۰ ۳۱۵ تراش
چھار نظام منظم دستگاه تراش توس چھار نظام دستگاه
تراش ۴۰۰
TUS 400-4 ۷۶٫۱۰
چھار نظام منظم دستگاه تراش توس چھار نظام دستگاه
TUS 500-4 ۱۳۷٫۴ ۵۰۰ تراش
چھار نظام نا منظم دستگاه تراش توس چھار نظام دستگاه
TUD 160-4 ۷٫۳۲ ۱۶۰ تراش
چھار نظام نا منظم دستگاه تراش توس چھار نظام دستگاه
TUD 200-4 ۱۵٫۴۲ ۲۰۰ تراش
چھار نظام نا منظم دستگاه تراش توس چھار نظام دستگاه
TUD 250-4 ۲۳٫۸۲ ۲۵۰ تراش
چھار نظام نا منظم دستگاه تراش توس چھار نظام دستگاه
TUD 315-4 ۴۴٫۵۰ ۳۱۵ تراش
چھار نظام نا منظم دستگاه تراش توس چھار نظام دستگاه
TUD 350-4 ۵۴٫۱۰ ۳۵۰ تراش
چھار نظام نا منظم دستگاه تراش توس چھار نظام دستگاه
TUD 400-4 ۵۷٫۵۰ ۴۰۰ تراش
چھار نظام اتوماتیک توس چھار نظام دستگاه تراش ۷۰ ۱٫۲۵
TUX 70-4
چھار نظام اتوماتیک توس چھار نظام دستگاه تراش ۱۱۰ ۲٫۸۵
TUX 110-4
چھار نظام اتوماتیک توس چھار نظام دستگاه تراش ۱۲۵
TUX 125-4 ۴٫۴۵
انواع سه نظام دستگاه تراش .چھار نظام دستگاه تراش ،سه
نظام پنو ماتیک ،سه نظام ھیدرولیک ، چھار نظام دستگاه
تراش ،فک سه نظام دستگاه تراش ،اچار سه نظام دستگاه
تراش ،ابزار الات سه نظام دستگاه تراش فروش انواع چھار
نظام دستگاه تراش چھار نظام دستگاه تراش منظم*چھارنظام دستگاه تراش نامنظم*قیمت چار نظام دستگاه
تراش*فروش انواع چھارنظام دستگاه تراش
چھار نظام منظم دستگاه تراش
چھار نظام منظم دستگاه تراش سایز ۸۰
چھار نظام منظم دستگاه تراش سایز ۱۰۰
چھار نظام منظم دستگاه تراش سایز ۱۳۰
چھار نظام منظم دستگاه تراش سایز ۱۶۰
چھار نظام منظم دستگاه تراش سایز ۲۰۰
چھار نظام منظم دستگاه تراش سایز۲۵۰
چھار نظام منظم دستگاه تراش سایز۳۱۵
چھار نظام منظم دستگاه تراش سایز ۴۰۰
چھار نظام نا منظم دستگاه تراش
چھار نظام نا منظم دستگاه تراش سایز ۱۲۵
چھار نظام نا منظم دستگاه تراش سایز ۱۶۰
چھار نظام نا منظم دستگاه تراش سایز ۲۰۰
چھار نظام نا منظم دستگاه تراش سایز ۲۵۰
چھار نظام نا منظم دستگاه تراش سایز ۳۱۵
چھار نظام نا منظم دستگاه تراش سایز ۴۰۰
آچار سه نظام دستگاه تراش,فروش آچار سه نظام دستگاه
تراش,آچار سه نظام دستگاه,آچار سه نظام,آچار سه نظام
دستگاه رھم,آچار سه نظام دستگاه چک,آچار سه نظام
دستگاه لھستان,آچار سه نظام دستگاه کره نشان,آچار سه
نظام دستگاه سانیو,آچار سه نظام دستگاه گروز,آچار سه
نظام دستگاه لنگر نشان,آچار سه نظام دستگاه فوردا,آچار
سه نظام دستگاه شارپ,آچار سه نظام دستگاه تیلور,آچار
سه نظام دستگاه بایسون,آچار سه نظام دستگاه
ھونگدا,آچار سه نظام دستگاه توز,آچار سه نظام دستگاه
توما,آچار سه نظام دستگاه چین,تھیه آچار سه نظام
دستگاه,آچار سه نظام,آچار سه نظام دستگاه تراش رھم,آچار
سه نظام دستگاه تراش چک,آچار سه نظام دستگاه تراش
لھستان,آچار سه نظام دستگاه تراش کره نشان,آچار سه
نظام دستگاه تراش سانیو,آچار سه نظام دستگاه تراش لنگر
نشان,آچار سه نظام دستگاه تراش فوردا,آچار سه نظام
دستگاه تراش شارپ,آچار سه نظام دستگاه تراش تیلور,آچار
سه نظام دستگاه تراش بایسون,آچار سه نظام دستگاه
تراش ھونگدا,آچار سه نظام دستگاه تراش توز,آچار سه نظام
دستگاه تراش توما,آچار سه نظام دستگاه تراش چین,تھیه
آچار سه نظام دستگاه تراش,پخش آچار سه نظام,پخش آچار
سه نظام دستگاه تراش,آچار سه نظام متابو,آچار سه نظام

سه نظام دستگاه تراش 130

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا