ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

قلاویز دستی NPT

Rating:
( 0 Rating )

taps din 5157 2

قلاویز دستی NPT،قلاویز دستی NPTالمان،قلاویز دستی NPTیوگسلاوی،قلاویز دستی NPTچینی،قلاویز دستی NPTبلغار،قلاویز دستی NPTترکیه ،قلاویز دستی NPTبلغارP310X207 906816382652forming taps 500x500

 قلاویز دستی NPT
قلاویز دستی NPT
قلاویز NPT معمولا در رزوه کردن لولھ ھای اب و گاز و لولھ ھای بخار بھ کار می رود و کاربرد دارد .پخش کننده قلاویز دستی NPT،قلاویز دستی NPTالمان،قلاویز دستی NPTیوگسلاوی،قلاویز دستی NPTچینی،قلاویز دستی NPTبلغار،قلاویز دستی NPTترکیه ،قلاویز دستی قلاویز دستی NPT،قلاویز دستی NPTالمان،قلاویز دستی NPTیوگسلاوی،قلاویز دستی NPTچینی،قلاویز دستی NPTبلغار،قلاویز دستی NPTترکیه ،قلاویز دستی قلاویز دستی NPT،قلاویز دستی NPTالمان،قلاویز دستی NPTیوگسلاوی،قلاویز دستی NPTچینی،قلاویز دستی NPTبلغار،قلاویز دستی NPTترکیه ،قلاویز دستی NPTببب
USED FOR STEAM ،GAS AND WATER PIPES
قلاویز ماشینی
NPT 1/16-27
قلاویز ماشینی
NPT 1//8-278
قلاویز ماشینی
NPT 3/8-18
قلاویز ماشینی
NPT 1/2-14
قلاویز ماشینی
NPT 3/4-14
قلاویز ماشینی
NPT 1-1/2
ابزار الات تراشکاری و لوازم تراشکاری*انواع مختلف قلاویزھای ماشینی
قلاویز ابزاری برای ایجاد کردن رزوه(دندانھ) مارپیچ در درون قطعھ بھ کار می رود و کابرد دارد.روی سطح قلاویز دندانھ ھایی با دقت تراشیده شده و شیارھایی
در امتداد طولی ان ایجاد شده . این شیارھا کھ در ناحیھ ی دندانھ دار قلاویز وجود دارند بھ عنوان لبھ ی برنده ی قلاویز عمل می کنند .
جنس قلاویزھا از جنس فولاد کربن دار یا فولاد تند بر می باشد .
قلاویزھای ساختھ شده از جنس فولاد کربن دار برای قلاویز کاری دستی چدن و یا سایر موارد عمومی کھ جنس قطعھ چندان سخت نباشد بھ کار می روند
و قلاویزھای ساختھ شده از جنس فولاد تند بر برای قلاویز کاری دستی یا ماشینی مواد سخت یا ساینده نظیر فولاد ھای خیلی سخت و یا استیل و استنلس استیل
*الومینیوم*برنج*باکلیت*اھن چکشخوار*مواد ریختھ گری شده تحت فشار*فیبر*لاستیک سخت*فولادھای کم کربن و سایر مواد با ویژگی ھایی مشابھ نمونھ ھایی از این مواد
ھستند.
دندانھ ھای قلاویزھا،تراشیده یا سنگ زده می شوند .
برای کارھای دقیق نوع دوم بھ کار می رود
قلاویزھا دارای گونھ ھای دو ،سھ و یا چھار شیاره ھستند این شیارھا ممکن است راست ،شیب دار، مستقیم و یا مارپیچ باشند .
تکنو استیل نماینده ی انواع قلاویزھای دستی و ماشینی با انواع مختلف برندھا چینی،المان شرقی،المانی و بھترین برندھای مطرح اروپایی
انواع قلاویز ھای مختلف با مناسبترین قیمت ھا موجود می باشد.
سفارش ساخت انواع قلاویز ھای مخصوص استاندارد و غیر استاندارد در انواع مختلف اندازه ھا و رزوه ھای خاص
در تکنو استیل صورت می پذیرد.
واردات انواع قلاویزھای بخصوص و قلاویزھای صنعت نفت با گام ھای UN با بھترین برند ھا و در اسرع وقت با قیمت توافقی مناسب در
تکنو استیل قابل انجام می باشد
قلاویزھای دستی :
این گونھ از قلاویزھا در ابتدا برای رزوه زنی دستی ساختھ شدند.
ولی با گذشت زمان کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند.قلاویزھای دستی استانداردکھ از اندازه ی مارپیچ ماشینی(نمره ی صفر)اغاز می شوند
و این قلاویز ھا در مجموعھ ھای دوتایی و سھ تایی ساختھ می شوند.
این سھ قلاویز در ھر مجموعھ برای دندانھ ھای شکل مارپیچ یکنواخت بھ شرح زیر می باشند
الف- قلاویز پیشرو :
این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری بھ کار می روند.در این قلاویز دست کم ۶ دندانھ اول پخ زده شده اند و سپس دندانھ ھا قطر کامل را دارند.
ب- قلاویز میانرو :
این نوع قلاویز پس از مرحلھ ی قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانھ ھا در قطعھ بکار می رود . در این قلاویز ٣ تا ۵ دندانھ ی اول پخ زده شده اندج- قلاویز اخر رو :
این نوع قلاویز برای ایجاد دندانھ ھا تا انتھای سوراخھای تھ بستھ بھ کار می روند . تنھا ١ الی ۵ دندانھ ی این قلاویز پخ زده شده است .
تنھا برای قلاویز کاری سوراخھای بن بست(سوراخھایی کھ راه بھ در نباشند)از ھر سھ تای این قلاویز استفاده میشود و برای سوراخ ھای راه بھ در
دو قلاویز پیش رو و میانرو کافی ھستند.
علاوه بر قلاویز ھای مورد استفاده برای دندانھ ھای مارپیچ یکنواخت،قلاویزھایی نیز برای سایر گونھ ھای دندانھ شامل دندانھ ھای متریک ،ویت ورت ،ذوزنقھ ای و مربعی
وجود دارد.
بورس انوع مختلف قلاویزھای دستی N
قلاویز ماشینی

قلاویز دستی NPT

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا