ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

قلاویز هلی کویل

Rating:
( 0 Rating )

 

قلاویز های هلی کویل در طیف گسترده ای از اندازه ها و سبک ها برای متناسب با کاربردهای مختلف موجود هستند. آنها در اندازه‌های اینچ و متریک هستند و می‌توانند از مواد مختلف برای سازگاری با محیط‌ها و کاربردهای مختلف ساخته شوند. قلاویز Heli-Coil معمولاً با استفاده از یک ابزار ویژه نصب می شود قلاویز هلی کویل ،پخش قلاویز هلی کویل ،انواع قلاویز هلی کویل ،هلی کویل قلاویز ،پخش قلاویز هلی کویلabzarsanat24.com anvaeeqalavizemashini

121985298قلاویز هلی کویل ،پخش کننده قلاویز هلی کویل ،بورس قلاویز هلی کویل ،انواع قلاویز هلی کویل ،بورس قلاویز هلی کویل ،انواع  قلاویز هلی کویل ،فروش قلاویز هلی کویل ،قلاویز هلی کویل ،پخش کننده قلاویز هلی کویل ،فروش قلاویز هلی کویل قلاویز هلی کویل ،پخش کننده قلاویز هلی کویل ،بورس قلاویز هلی کویل ،انواع قلاویز هلی کویل ،بورس قلاویز هلی کویل ،انواع  قلاویز هلی کویل ،فروش قلاویز هلی کویل ،قلاویز هلی کویل ،پخش کننده قلاویز هلی کویل ،فروش قلاویز هلی کویل قلاویز هلی کویل ،پخش کننده قلاویز هلی کویل ،بورس قلاویز هلی کویل ،انواع قلاویز هلی کویل ،بورس قلاویز هلی کویل ،انواع  قلاویز هلی کویل ،فروش قلاویز هلی کویل ،قلاویز هلی کویل ،پخش کننده قلاویز هلی کویل ،فروش قلاویز هلی کویل ،قلاویز هلی کویل ،قلاویز هلی کویل در سایز و اندازه مختلف،قلاویز هلی کویل ،پخش انواع قلاویز هلی کویل ،بورس قلاویز هلی کویل ،پخش قلاویز هلی کویل 200722185729816440458

wire insert taps shams 1200722185830776573884قلاویز هلی کویل ،قلاویز ماشینی هلی کویل فانواع قلاویز هلی کویل ،پخش کننده قلاویز هلی کویل ،بورس قلاویز هلی کویل ،قلاویز هلی کویل فپخش کننده قلاویز هلی کویل ،قلاویز هلی کویل فقلاویز هلی کویل ،قلاویز هلی کویل المان ،پخش کننده قلاویز هلی کویل ،کیت قلاویز هلی کویل ،پخش کیت هلی کویل فانواع کیت هلی کویل ،بورس هلی کویل ،قلاویز هلی کویل ،فروش قلاویز هلی کویل،انواع قلاویز هلی کویل،پخش قلاویز هلی کویل،فروش قلاویز هلی کویل،انواع قلاویز هلی کویل قلاویز هلی کویل 1

قلاویز هلی کویل ،قلاویز هلی کویل ابزاری است جهت قلاویز کردن قطعه کار خراب شده و سپس ترمیم کردن قطعه کار مورد استفاده قرار میگیرد،قلاویز هلی کویل در سایزهای مختلف موجود میباشد،قلاویز هلی کویل اینچی،قلاویز هلی کویل میلیمتر،فروش انواع قلاویز هلی کویل ،پخش کننده قلاویز هخلی کویل در برند ولکل المان ،قلاویز هلی کویل شمس،قلاویز هلی کویل ،قلاویز هلی کویل ،پخش کننده قلاویز هلی کویل ،انواع قلاویز هلی کویل ،پخش قلاویز هلی کویل فبورس قلاویز هلی کویل،انواع کیت هلی کویل،بورس قلاویز هلی کویل،انواع قلاویز هلی کویل،قلاویز هلی کویل در سایز و اندازه های مختلف موجود میباشد ،قلاویز هلی کویل اینچی و قلاویز هلی کویل میلیمتر موجود میباشد ،قلاویز هلی کویل در سایز و اندازه های مختلف موجود میباشد ،قلاویز هلی کویل در اندازه های مختلف میباشد ،قلاویز هلی کویل ،فروش قلاویز هلی کویل ،انواع قلاویز هلی کویل ،بورس قلاویز هلی کویل فقلاویز هلی کویل المان فقلاویز هلی کویل کبالت ،پخش قلاویز هلی کویل  121911918

P310X207 515285315279قلاویز هلی کویل ،قلاویز هلی کویل ابزاری است جهت رزوه کارس سوراخ کاری انجام میشود ،قلاویز هلی کویل در سایز ها و دنده های مختلف میباشد ،قلاویز هلی کویل در برند ایرانی ،المان ،موجود میباشد ،قلاویز هلی کویل 

قلاویز هلی کویل ،قلاویز هلی کویل المان ،قلاویز هلی کویل ،قلاویز هلی کویل هندی،قلاویز هلی کویل اینچی،قلاویز هلی کویل میلیمتر،کیت کامل هلی کویل ،قلاویز ماشینی هلی کویل ،هلی کویل ،پخش انواع هلی کویل ،بورس قلاویز و فنر هلی کویل ،قلاویز هلی کویل ،قلاویز،کیت هلی کویل فنر ھلی کویل،قلاویز هلی کویل ،قلاویز ماشینی هلی کویل ،قلاویز ماشینی هلی کویل المان ،قلاویز ماشینی کبالت هلی کویل فقیمت قلاویز هلی کویل ،فروش قلاویز ماشینی هلی کویل فقلاویز هلی کویل فانواع قلاویز هلی کویل ،پخش قلاویز هلی کویل فکیت کامل قلاویز هلی کویل 
فنر ھلی کویل * قلاویز ھلی کویل * بوش فنری ھلی کویل * فنر قلاویز ھلی کویل *ست کامل
فنر ھلی کویل و قلاویز ھلی کویل * فنر و قلاویز ھلی کویل * بوش فنری شمس * فنر ھلی
کویل شمس *فنر ھلی کویل المانی *
فنر ھلی کویل * قلاویز ھلی کویل * بوش فنری ھلی کویل * فنر قلاویز ھلی کویل *ست کامل
فنر ھلی کویل و قلاویز ھلی کویل * فنر و قلاویز ھلی کویل * بوش فنری شمس * فنر ھلی
کویل شمس *فنر ھلی کویل المانی *
فنر ھلی کویل * قلاویز ھلی کویل * بوش فنری ھلی کویل * فنر قلاویز ھلی کویل *ست کامل
فنر ھلی کویل و قلاویز ھلی کویل * فنر و قلاویز ھلی کویل * بوش فنری شمس * فنر ھلیفنر ھلی کویل * قلاویز ھلی کویل * بوش فنری ھلی کویل * فنر قلاویز ھلی کویل *ست کامل فنر ھلی کویل و قلاویز ھلی کویل * فنر و قلاویز ھلی کویل * بوش فنری شمس * فنر ھلی کویل شمس *فنر ھلی کویل المانی * فنر ھلی کویل * قلاویز ھلی کویل * بوش فنری ھلی کویل * فنر قلاویز ھلی کویل *ست کامل فنر ھلی کویل و قلاویز ھلی کویل * فنر و قلاویز ھلی کویل * بوش فنری شمس * فنر ھلی کویل شمس *فنر ھلی کویل المانی * فنر ھلی کویل * قلاویز ھلی کویل * بوش فنری ھلی کویل * فنر قلاویز ھلی کویل *ست کامل فنر ھلی کویل و قلاویز ھلی کویل * فنر و قلاویز ھلی کویل * بوش فنری شمس * فنر ھلی کویل شمس *فنر ھلی کویل المانی * فنر ھلی کویل * قلاویز ھلی کویل * بوش فنری ھلی کویل * فنر قلاویز ھلی کویل *ست کامل فنر ھلی کویل و قلاویز ھلی کویل * فنر و قلاویز ھلی کویل * بوش فنری شمس * فنر ھلی کویل شمس *فنر ھلی کویل المانیاز بین رفتن رزوه ھاي مادگي در قطعات مختلف فلزي از جملھ مشکلاتي است کھ اغلب صنایع با آن مواجھ شده و جھت
رفع آن معمولاً بھ عملیات مختلفي از قبیل گشاد كردن محل رزوه، قلاویز كاري مجدد، جوشكاري، بوش گذاري و غیره
مبادرت مي ورزند كھ گذشتھ از آنكھ انجام این عملیات در پاره اي از مواقع بھ علل مختلف از جملھ كم بودن ضخامت
قطعھ، عدم امكان باز و بستھ نمودن آن و ....امكان پذیر نمي باشد، موجب اتلاف وقت و ھزینھ زیاد نیز خواھد بود،
درحالیکھ با استفاده از ھلي کویل، رزوه ھاي مادگي مطابق با استانداردھاي بین المللي ایجاد مي شود کھ از ھر جھت بر
رزوه ھاي معمولي ارجحیت دارد.
ھلي کویل چیست ؟
مغزي ھلي کویل ، مفتولي با جنس فولاد ضد زنگ بوده کھ ، بھ صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزیني کلیھ رزوه ھاي مادگي میلیمتري و
اینچي موجود در جھان را داراست .
ساخت این مغزیھا بدون استفاده از حرارت صورت گرفتھ و این امر موجب مقاومت کششي درحد ١۴۵ كیلو پوند بر متر مربع در مفتول
فولادي مورد استفاده، مي گردد. با جایگذاري مغزي ھلي كویل مقاومت رزوه در برابر اصطكاك، فرسودگي و استھلاك بطور قابل ملاحظھ اي

قلاویز هلی کویل ۱*۶ SHAMS اینچی باید از مته متناسب قلاویز هلی کویل استفاده کرد.
همانطور که قبلا توضیح دادیم سایز قلاویز هلی کویل بیشتر از اسم نامی قلاویز هستند ،

بعنوان مثال اگر بر روی قلاویز هلی کویل سایز آن ۱.۵*۱۰ باشد نباید مثل قلاویز های معولی گام از قطر کم شود .

در قلاویز های هلی کویل گام به قطر اضافه میشود :

مثلا ۱۰.۱۵=۱.۵+۱۰ و یا طبق جدول پیشنهادی قلاویز هلی کویل SHAMS اینچی مته مورد نظر را انتخاب بفرمایید.

لازم بذکر است مته مورد استفاده بستگی به قطر مفتول استفاده شده برای ساخت فنر هلی کویل می باشد.

مته های مر بوط به قلاویز متفاوت با مته های استاندارد نیستند و فقط سایز آنها به دهم یا ریز شماره هستند.

اگر قطر مفتول مورد استفاده برای ساخت فنر هلی کویل ۲mm باشد

پس مته نیز باید ۲ mm بالاتر از سایز نامی قلاویز هلی کویل باشد.

گروه مهندسی بازرگانی ساینار ( ابزار فروشان ) با ارائه انواع قلاویز های هلی کویل

در ۴۸ سایز اینچ و میلیمتر و سایز های سفارشی قابل ساخت در صورت نیاز مشتریان آماده ارائه می باشد.

 

فنر هلی کویل SHAMS|نمایندگی شمس
هلی کویل Shams :

مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که ، به صورت فنر پیچیده شده،

قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را می باشد.

ساخت این فنر هلی کویل SHAMS|نمایندگی شمس :

بدون استفاده از حرارت صورت گرفته و این امر موجب مقاومت کششی درحد ۱۴۵ کیلو پوند بر متر مربع دربوده است.

با جایگذاری مغزی هلی کویل shams | نمایندگی شمس مقاومت رزوه در برابر اصطکاک،

فرسودگی بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته و پیچ قبلی نیز کماکان قابل استفاده خواهد بود.

فنرهای هلی کویل یا داشتن انواع اینچی و میلیمتری در ارتفاع های مختلف :

این امکان را به مصرف کننده میدهد تا متناسب با نیاز خود فنرهلی کویل خود را انتخاب کنند.

شایان ذکر است که فنرهای هلی کویل با داشتن سه نوع ارتفاع با مشخصه تجاری صنعتی D نشان داده میشوند.

فنرهای هلی کویل در گام های مختلف از جمله:

دندهای اینچی، میلیمتر

دنده های ریز در گام های میلیمتر

در چند گام اینچی معمولی (استاندارد)

دنده ریز اینچ یا میلیمتر به درخواست مشتری قابل عرضه می باشد.

در سیستم فنرهای هلی کویل SHAMS سیستمی بنام دو بوشه وجود دارد

که به شما صنعت کاران عزیز کمک میکند تا پیچ که گشاد کرده و با فنر هلی کویل SHAMS استاندارد پیچ،

مشکل رزوه حل نشود باید یک سایز بزرکتر رو نصب کرده

در مرحله دوم می بایست فنر استاندارد خود پیچ رو داخل فنر نصب شده تزریق کرد .

بعنوان مثال :
برای تعمیر سر سیلندر سواری پژو ۴۰۵ که پیچ ۱۱ رو داره می بایست

ابتدا فنر ۱۳ رو نصب و در مرحله دوم فنر هلی کویل ۱۱ رو داخل فنر ۱۳ نصب کرده و پیچ استاندارد ۱۱ خودرو را روی آن نصب میکنیم .

ابزار فروشان با ارئه کامل سیستم های، فنر هلی کویل شمس از قبیل فنر های استاندارد و بوش های قفلی شمس

که برای مهار فشار زیاد و مقاومت بالا در برابر لرزش های شدید کمک میکند تا دستگاه و اپراتور در امنیت کامل کار کند .

 

نمایندگی انحصاری شرکت فنر هلی کویل شمس SHAMS در تهران و

ابزار فروشان با ارئه تمامی محصولات شمس به قیمت کارخانه و طبق لیست شرکت می باشد.

یکی از مشکلات رایج در صنایع این است که بعد از مدتی رزوه های مادگی خورده شده و از بین می روند و برای اصلاح آن نیز کارهای مختلفی انجام می دهند که می توان ، جوشکاری ، بوش گذاری ، قلاویزکاری مجدد و مواردی دیگر را نام برد که هر کدام از این روش ها مشکلات خودشان را دارند ضمن اینکه باعث اتلاف وقت و هزینه های اضافی می شوند در برخی از موارد هم اصلا امکان انجامشان نیست. اینجاست که هلی کویل به کمک ما می آید و مشکلات ما را به خوبی رفع میکند.

هلی کویل رزوه های مادگی هستند که طبق استانداردهای بین المللی ساخته شده اند و به راحتی جایگزین رزوه های مادگی از بین رفته می شوند. به عبارت دیگر مغزی هلی کويل ، مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که ، به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست. با توجه به اینکه ساخت این مغزی ها بدون حرارت دیدن انجام میگیرد این امر موجب مقاومت کششی درحد ۱۴۵ كیلو پوند بر متر مربع در مفتول فولادی مورد استفاده می گردد.

فنر هلی کویل شمسبا جایگذاری مغزی هلی كویل مقاومت رزوه در برابر اصطكاك، فرسودگی و استهلاك بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته و پیچ قبلی نيز كماكان قابل استفاده خواهد بود.

 

موارد استفاده هلی کویل:

كاربرد مغزیهای هلی كویل در تولید قطعات جدید به ویژه در فلزات سبک
كاربرد مغزیهای هلی كویل برای تعمیر رزوه های صدمه ديده و بازسازی تولیدات از رده خارج
هلی کویل می تواند در كارگاههای متالوژی ، فلزكاری، ماشین سازی، شیمیایی و بطور کلی همه صنایعی که بنحوی با پیچ سروکار دارند مورد استفاده قرار گیرد. از جمله یکی از موارد استفاده از مغزیهای هلی كویل، بكارگیری آن در سر سیلندر اتومبیل و موتورسیكلت ( محل بسته شدن شمع ها ) و محل بستن پیچ تخلیه روغن موتور می باشد .121911918112026993


افزایش یافتھ و پیچ قبلي نیز كماكان قابل استفاده خواھد بود.قلاویز هلی کویلهلی کویل قلاویزپخش کننده هلی کویلقلاویز هلی کویلقلاویز هلی کویل

قلاویز هلی کویل

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا