ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

تیغچه تراشکاری

Rating:
( 2 Ratings )

تیغچه تراشکاری چیست ؟
ابزار تک لبه است که در دستگاه های تراش و صفحه تراش مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع رنده براساس نیاز بوسیله مصرف کننده سنگزنی شده و زوایای لازم را بر روی آن بوجود می آورند. تیغچه های تراشکاری قابلیت سنگ زنی و تیز کاری تا زمان اتمام تیغچه را دارا می باشند. تیغچه تراشکاری در سایز و اندازه های مختلف ،تیغچه تراشکاری کبالت ،تیغچه تراشکاری کونیک،پخش تیغچه تراشکاری،فروش تیغچه تراشکاری،انواع تیغچه تراشکاری29289 4 d8aadb8cd8bada86d987 d985d8aad986d988d8b9 d8a7d8b5d984 d8aad8b1d8a7d8b4daa9d8a7d8b1db8c 617b78786aaa1 thb256987

5 11

تیغچه تراشکاری،پخش کننده تیغچه تراشکاری،تیغچه کبالت ،تیغچه تمام الماس،تیغچه کبالت ،تیغچه تراشکاری،تیغچه ،فروش انواع تیغچه ،تیغچه تمام الماس،تیغچه کبالت،تیغچه کونیک،تیغچه تراشکاری،تیغچه الماسه،پخش کننده انواع تیغچه ،بورس تیغچه تراشکاری،تیغچه تراشکاری،تیغچه کبالت،تیغچه الماسه ،تیغچه تمام الماس،انواع تیغچه ،بورس تیغچه کبالت،فروش تیغچه کبالت،تیغچه در سایز مختلف،فروش انواع تیغچه تراشکاری،بورس تیغچه تراشکاری،تیغچه تراشکاری کبالت،تیغچه تراشکاری الماس،فروش انواع تیغچه تراشکاری،تیغچه تراشکاری،پخش انواع تیغچه تراشکاری،تیغچه تراشکاری المان،تیغچه تراشکاری

74278 1321556571تیغچه تراشکاری،تیغچه برش،تیغچه تراشکاری تخت ،تیغچه ،پخش کننده تیغچه،فروش انواع تیغچه ،بورس تیغچه تراشکاریفانواع تیغچه تراشکاری،تیغچه تراشکاری کبالت ،تیغچه تراشکاری سندویک،تیغچه تراشکاری بهلر،تیغچه تراش کاریفپخش کننده تیغچه تراشکاری،تیغچه تراشکاریتیغچه تراشکاری،تیغچه برش،تیغچه تراشکاری تخت ،تیغچه ،پخش کننده تیغچه،فروش انواع تیغچه ،بورس تیغچه تراشکاریفانواع تیغچه تراشکاری،تیغچه تراشکاری کبالت ،تیغچه تراشکاری سندویک،تیغچه تراشکاری بهلر،تیغچه تراش کاریفپخش کننده تیغچه تراشکاری،تیغچه تراشکاریتیغچه تراشکاری،تیغچه برش،تیغچه تراشکاری تخت ،تیغچه ،پخش کننده تیغچه،فروش انواع تیغچه ،بورس تیغچه تراشکاریفانواع تیغچه تراشکاری،تیغچه تراشکاری کبالت ،تیغچه تراشکاری سندویک،تیغچه تراشکاری بهلر،تیغچه تراش کاریفپخش کننده تیغچه تراشکاری،تیغچه تراشکاریتیغچه تراشکاری،تیغچه برش،تیغچه تراشکاری تخت ،تیغچه ،پخش کننده تیغچه،فروش انواع تیغچه ،بورس تیغچه تراشکاریفانواع تیغچه تراشکاری،تیغچه تراشکاری کبالت ،تیغچه تراشکاری سندویک،تیغچه تراشکاری بهلر،تیغچه تراش کاریفپخش کننده تیغچه تراشکاری،تیغچه تراشکاریتیغچه تراشکاری،تیغچه برش،تیغچه تراشکاری تخت ،تیغچه ،پخش کننده تیغچه،فروش انواع تیغچه ،بورس تیغچه تراشکاریفانواع تیغچه تراشکاری،تیغچه تراشکاری کبالت ،تیغچه تراشکاری سندویک،،تیغچه کبالت ،تیغچه تراشکاری،تیغچه سندویک،انواع تیغچه تراشکاری،تیغچه ،فروش انواع تیغچه ،پخش تیغچه تراشکاریتیغچه تراشکاری بهلر،تیغچه تراش کاریفپخش کننده تیغچه تراشکاری،تیغچه تراشکاری،تیغچه تراشکاری،تیغچه کونیک،تیغچه کبالت،فروش انواع تیغچه ،بورس تیغچه ،پخش تیغچه تراشکاری،تیغچه ،انواع تیغچه ،فروش تیغچه تراشکاری،تیغچه کبالت ،تیغچه ،فروش انواع تیغچه ،تیغچه تراشکاری،تیغچه کبالت،انواع تیغچه تراشکاری،بورس تیغچه تراشکاری،انواع تیغچه تراشکاری،پخش تیغچه کونیک،تیغچه تراشکاری،تیغچه ،تیغچه تراشکاری،تیغچه کبالت،تیغچه تمام الماس،انواع تیغچه تراشکاریفبورس تیغچه تراشکاری،پخش انواع تیغچه تراشکاری،فروش تیغچه تراشکاری،تیغچه در سایز و ابعاد مختلف،پخش انواع تیغچه تراشکاری،تیغچه تراشکاری ابزاری است جهت برشکاری در صنایع مورد استفاده قرار میگیرد ،تیغچه تراشکاری در ابعاد و اندازه های مختلف میباشد ،تیغچه تراشکاری

74278 1321556571200718044016247139851

تیغچه تراشکاری،انواع تیغچه تراشکاری،تیغچه چینی،تیغچه بهلر المان ،تیغچه تی جی ،تیغچه کره ای،،تیغچه کبالت ،تیغچه تراشکاری،تیغچه تنگستن ،تیغچه تراشکاری،تیغچه جنس خوب ،انواع ابزار الات تراشکاری سندویک سوید در ایران می باشد از جملھ الماس سندویک،ھلدر سندویک،کیو کات
سندویک، الماس برش سندویک،یودریل سندویک و الماس CBN سندویک و وارد کننده کلیھ الماس،اینسرت ھای تراشکاری،قالب سازی و،تیغچه تراشکاری در سایز و اندازه مختلف،تیغچه تراشکاری کبالت ،تیغچه تراشکاری الماسه ،فروش انواع تیغچه تراشکاری،تیغچه تراشکاری در سایز و اندازه مختلف،تیغچه تراشکاری،پخش تیغچه تراشکاری،انواع تیغچه تراشکاری گرد ،تیغچه تراشکاری کونیک،تیغچه تراشکاری کونیک،تیغچه تراشکاری،فروش انواع تیغچه تراشکاری،بورس تیغچه تراشکاری
ابزارھای مخصوص سندویک ... لطفا جھت اطلاع از وضعیت قیمتھا لطفا تماس بگیرید.تیغچه تراشکاری سندویک ،تیغچه برش،تیغچه گرد،تیغچه تخت ،تیغچه چهار پهلو،تیغچه کونیک تیغچه تراش کاری،تیغچه تراش کاری چینی ،تیغچه تراش کاری بهلر،تیغچه تراش کاری سندویک،تیغچه تراش کاری المان ،تیغچه بهلر ،تیغچه کره ای،تیغچه تایوان ،تیغچه تراش،قیمت تیغچه تراش،فروش انواع تیغچه تراش،پخش کننده تیغچه تراشفقیمت مناسب تیغچه تراش کاری،فروش تیغچه تراش کاری1526126781clpAMphoto 2017 06 20 17 38 14

انواع تیغچھ و الماس تراشکاری
الماس سندویک
اینسرت سندویکانواع ابزار الات تراشکاری سندویک سوید در ایران می باشد از جملھ الماس سندویک،ھلدر سندویک،کیو کات
سندویک، الماس برش سندویک،یودریل سندویک و الماس CBN سندویک و وارد کننده کلیھ الماس،اینسرت ھای تراشکاری،قالب سازی وتیغچه تراش کاری،تیغچه تراشکاری،تیغچه کونیک،تیغچه کبالت ،تیغچه فرم،تیغچه چینی،تیغچه برش،انواع تیغچه ،قیمت تیغچه تراشکاری،بورس تیغچه تراشکاریفانواع تیغچه تراشکاری،پخش کننده تیغچه تراشکاری،پخش کننده تیغچه ،انواع تیغچه تیغچه تراش کاری،تیغچه تراشکاری،تیغچه کونیک،تیغچه کبالت ،تیغچه فرم،تیغچه چینی،تیغچه برش،انواع تیغچه ،قیمت تیغچه تراشکاری،بورس تیغچه تراشکاریفانواع تیغچه تراشکاری،پخش کننده تیغچه تراشکاری،پخش کننده تیغچه ،انواع تیغچه تیغچه تراش کاری،تیغچه تراشکاری،تیغچه کونیک،تیغچه کبالت ،تیغچه فرم،تیغچه چینی،تیغچه برش،انواع تیغچه ،قیمت تیغچه تراشکاری،بورس تیغچه تراشکاریفانواع تیغچه تراشکاری،پخش کننده تیغچه تراشکاری،پخش کننده تیغچه ،انواع تیغچه تیغچه تراش کاری،تیغچه تراشکاری،تیغچه کونیک،تیغچه کبالت ،تیغچه فرم،تیغچه چینی،تیغچه برش،انواع تیغچه ،قیمت تیغچه تراشکاری،بورس تیغچه تراشکاریفانواع تیغچه تراشکاری،پخش کننده تیغچه تراشکاری،پخش کننده تیغچه ،انواع تیغچه تیغچه تراش کاری،تیغچه تراشکاری،تیغچه کونیک،تیغچه کبالت ،تیغچه فرم،تیغچه چینی،تیغچه برش،انواع تیغچه ،قیمت تیغچه تراشکاری،بورس تیغچه تراشکاریفانواع تیغچه تراشکاری،پخش کننده تیغچه تراشکاری،پخش کننده تیغچه ،انواع تیغچه 
ابزارھای مخصوص سندویک ... لطفا جھت اطلاع از وضعیت قیمتھا لطفا تماس بگیریدتیغچه تراشکاری31QmLv65DaLتیغچه تراش کاری،تیغچه تراشکاری،تیغچه کونیک،تیغچه کبالت ،تیغچه فرم،تیغچه چینی،تیغچه برش،انواع تیغچه ،قیمت تیغچه تراشکاری،بورس تیغچه تراشکاریفانواع تیغچه تراشکاری،پخش کننده تیغچه تراشکاری،پخش کننده تیغچه ،انواع تیغچه ،تیغچه تراش کاری،تیغچه تراشکاری کبالت ،تیغچه تراشکاری ،تیغچه کبالت ،انواع تیغچه کبالت ،تیغچه برش ،تیغچه تراشکاری،تیغچه تراشکاری بهلر،تیغچه تراشکاری گرد ،فروش تیغچه تراشکاری،پخش کننده تیغچه تیغچه تراشکاری چیست ؟
تیغچه تراشکاری که با نام تول بیت TOOL BIT یا رنده تراشکاری شناخته می شود از اوایل قرن بیستم برای براده برداری و تراشیدن فلزات به کار رفت. تیغچه تراشکاری ابزار تک لبه است که در دستگاه های تراش و صفحه تراش مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع رنده براساس نیاز بوسیله مصرف کننده سنگزنی شده و زوایای لازم را بر روی آن بوجود می آورند. تیغچه های تراشکاری قابلیت سنگ زنی و تیز کاری تا زمان اتمام تیغچه را دارا می باشند. جنس این نوع تیغچه ها معمولا از فولاد های ابزار سازی و فولاد تندبر به همراه کبالت می باشد. این تیغچه ها با استفاده از عملیات حرارتی به سختی بالایی می رسند. تیغچه های تراشکاری قابلیت براده برداری از فولاد، چدن و استنلس استیل را دارا می باشد از ویژگی این ابزار تک لبه می توان به مقاومت خوب در برابر سایش و سختی را اشاره نمود.

تیغچه تراشکاری

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا